ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564