คณะกรรมการ

  • (ร่าง) ประกาศแพทยสภา ที่ …/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่)
  • (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 256X (ฉบับแก้ไข 24 สิงหาคม 2565)
  • คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการกลาง การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566 กสพท
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา กสพท
  • ประกาศแพทยสภาที่ 1/2564 หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564
  • รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๒
  • รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๔
  • รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๖