เอกสาร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา

  • หนังสือ “จากวันวาร … ถึงวันนี้” รศ.นพ. อานุภาพ เลขะกุล (วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
  • การสอนเวชจริยศาสตร์สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ นิพนธ์โดย นต.นพ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ คณะทำงานวิชาการฯ (23 กันยายน 2564)
  • การประเมินอิงสถานทำงาน (workplace-based assessment) พญ.จิติมา ติยายน (8 กุมภาพันธ์ 2564)
  • ข้อเสนอแนะของ กสพท ต่อการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 2) (19 มกราคม 2564)
  • Assessment Utility ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ (16 พฤศจิกายน 2563)
  • ข้อแนะนำในการจัดการเรียนการสอน online (5 ตุลาคม 2563)
  • Guideline-Online Teaching Assessment COTMES (Final)