เอกสาร-ข้อตกลง กสพท

  • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ในสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2567
  • คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการกลาง การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566 กสพท
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา กสพท
  • สรุปการรับ Elective นิสิตนักศึกษาแพทย์ ในปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565)
  • แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของวิชาเลือก Elective ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (15 ต.ค. 2564)
  • มาตรฐานการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย (1 เมษายน 2564)
  • มาตรฐานการจัดการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ กรกฎาคม 2562